دوره آموزشی لهجه عراقی

آموزش لهجه عراقی در 4 روز ؛ 32 ساعت تدریس مکالمه محور با بهره گیری از کتاب توشه سفیران اربعین (ویژه اربعین حسینی)